Innehaveren av en logo kan være vernet mot at andre bruker den i forbindelse med næringsvirksomhet, for varer eller tjenester, etter reglene i varemerkeloven. For at innehaveren skal ha slikt vern, må logoen enten være registrert i varemerkeregisteret, eller den må være innarbeidet, dvs. godt kjent som noens særlige kjennetegn. Betegnelsen 'logo' er ikke brukt i varemerkeloven, men benyttes ofte i fagspråket, som betegnelse på et varemerke i en særpreget grafisk utforming. Det tales ofte også om figurmerker eller kombinerte figur- og ordmerker, i samme betydning. Hvis en logo er kunstnerisk utformet, med en viss grad av originalitet, kan den også være vernet som åndsverk etter loven om opphavsrett (åndsverkloven).