Varemerkeregisteret, offentlig register som inneholder alle registrerte varemerker i Norge. Føres av Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Det viser merket (bilde) og angir de varer eller tjenester merket er registrert for, merkehaverens og fullmektigens navn m.m., når merket ble søkt registrert, opplysninger om overføring av registreringer m.m. Patentstyret kan nekte å anmerke overdragelse eller lisens hvis det finner at den nye innehaverens eller lisenstagerens bruk av merket vil være egnet til å villede allmennheten. En særskilt del av registeret inneholder de registrerte fellesmerker (fellesmerkeregisteret). Allmennheten har anledning til å søke i varemerkeregisteret ved å besøke hjemmesidene til Patentstyret.