Den tittel som kronprinsen fører når han under kongens fravær (utenlandsopphold) eller sykdom midlertidig utøver kongens konstitusjonelle funksjoner, i henhold til Grunnlovens § 41. Istedenfor uttrykket kongelig resolusjon brukes da betegnelsen kronprinsregentens resolusjon. Dersom det ikke finnes noen kronprins, eller han ikke har oppnådd den fastsatte myndighetsalder, forestår statsrådet rikets bestyrelse. Det samme gjelder dersom både konge og kronprins er fraværende (utenfor riket).