Geotermometri, bestemmelse av de temperaturer som geologiske prosesser foregår ved, enten ved direkte eller indirekte metoder. Man kan f.eks. bestemme under hvilke temperaturbetingelser mineraler og bergarter har krystallisert, ved hjelp av såkalte geologiske termometre. Til dette kan man bruke sammensetning og strukturtilstand hos enkelte mineraler eller mineralpar og karakteristiske assosiasjoner av mineraler, hvor deres avhengighet av temperatur og trykk er kjent. Også homogeniseringstemperaturen for væske/gass-inneslutninger i mineraler kan brukes som geologisk termometer. Tilsvarende vil geobarometri bety bestemmelse av de trykkforhold et mineral eller en bergart er dannet ved, på grunnlag av studier over trykkfølsomme reaksjoner.