Etnometodologi, (av etno- og gr. 'metodelære'), betegnelse for et program innenfor sosiologien for å studere folks hverdagslige atferd ut fra deres egne praksiser, begreper og forestillinger, heller enn å fortolke atferden ut fra fagbestemte teoretiske modeller. Den amerikanske sosiologen Harold Garfinkel har vært en hovedtalsmann for retningen, som særlig var fremme i sosiologisk debatt i 1970-årene. Tradisjonen legger vekt på kompleksiteten i hverdagslig interaksjon og er særlig opptatt av å undersøke "hverdagskompetansen" som kreves for å kunne handle meningsfullt i sosiale situasjoner og sammenhenger (i tråd med sosiale normer). Undersøkelse av slike normer har blant annet blitt gjennomført ved såkalte "breaching experiments", hvor forskere (eller rekrutterte deltakere) bryter - ofte bare i liten grad - normer for å studere reaksjonene som oppstår.