Derelinkvere, oppgi besittelsen av en ting på en slik måte at eieren taper eiendomsretten til tingen, f.eks. når man på reise bevisst lar lesestoff ligge igjen. Den som finner en derelinkvert ting og tar den i sin besittelse, blir eier av den. Gjelder det derimot ting som er tapt, men ikke derelinkvert, får finneren ikke eiendomsretten, men han har krav på finnerlønn.