Darwinfinker, tidligere betegnelse på fuglearter tilhørende 4 slekter i buskspurvfamilien. Omfatter 13 arter på Galápagosøyene (bl.a. jordspurver, kaktusspurver, mangrovespurv, spettspurv) og en på Cocos Island utenfor vestkysten av Costa Rica. Charles Darwin studerte dem under sin ferd med Beagle. Disse fuglene har en felles stamform og har utviklet forskjellig utseende. Utviklingen av ulik nebbstørrelse og nebbform gjør at artene kan fordele den tilgjengelige føden mellom seg slik at konkurransen om føden blir liten. Dette er et av de beste eksemplene på artsdannelse gjennom geografisk isolasjon og såkalt adaptiv radiasjon.