Døde hånd, gods som erverves av kirken, stiftelser og lignende upersonlige rettssubjekter og derved unndras den frie omsetning. Lovgivningen har, især i eldre tid, ofte stilt seg uvillig overfor slike disposisjoner. Etter norsk rett gjelder ingen begrensninger på dette område når man ser bort fra forbudet i Grunnlovens § 108 mot å opprette fideikommisser.