Budsjett er en oppstilling av planlagt bruk av midler og tilgangen på midler (ressurser) i en bestemt tidsperiode. Det vanligste er en oppstilling av innbetalinger/inntekter, sett i forhold til utbetalinger/utgifter/kostnader.

Faktaboks

Uttale
budsjˈett
Etymologi
over engelsk fra gammelfransk bougette, ‘lærpung’

Tilgangen på ressurser og bruken av dem kan variere en del over tid. Rent praktisk må derfor budsjettperioden defineres, det vil si det må avklares hvor lang tidsperiode budsjettet skal omfatte. For både husholdninger, bedrifter og nasjoner vil det normalt være behov for kortsiktig budsjettplanlegging, men også budsjettering med en lengre tidshorisont. Typiske budsjettperioder for både husholdninger og bedrifter vil være månedlig budsjettering, men det kan være nyttig med også ukentlig budsjettering og i noen tilfeller daglig budsjettering.

Budsjettbalanse

Budsjettering tar innover seg det enkle, men svært sentrale poenget at det er nødvendig å se pengebruken (ressursbruken) opp imot hvor mye en har å bruke («hvor mye en har å rutte med»). Et grunnprinsipp i budsjettering er derfor behovet for budsjettbalanse over tid. Det innebærer at et det må finnes en budsjettmessig inndekning av alle utbetalingene/utgiftene/kostnadene det er budsjettert med. For bedrifter vil det i tillegg være viktig å kunne planlegge for overskudd. Tilsvarende vil det for holdninger og alle organisasjoner være behov for å avsette penger til diverse framtidige formål. Dette må det også tas hensyn til i budsjettet slik at det er nok inntekter til å dekke både utgifter, avsetninger og eventuelt planlagt overskudd.

Kravet om budsjettbalanse henger sammen med kontrollfunksjonen som budsjettet har, og behovet for økonomisk bærekraft. Enhver økonomi vil kollapse over tid dersom ressursbruken hele tiden er større enn ressurstilgangen. Det er også klare etiske problemer forbundet med manglende bærekraft fordi man skyver regningen foran seg og ender i en del tilfeller med at andre til slutt må ta regningen. Dersom en kommune for eksempel over tid bruker for mye penger, vil det unngåelig ende med at framtidige generasjoner må ta regningen gjennom høyere skatter eller ved at det blir mindre penger til det løpende tjenestetilbudet. I styringen av kommunesektoren har det derfor blitt et etablert et fornmuesbevaringsprinsipp: kravet om at hver generasjon må betale for seg selv.

Derfor er den største utfordringen å begrense seg og å finne en inndekning for pengebruken. I offentlig sektor er det store tjenesteoppgaver og alltid mulig å bruke mer. Som regel i en budsjettprosess vil det derfor være ført opp langt høyere pengebruk enn det inndekning til. Da må budsjettet salderes, det vil si å kutte i pengebruken eller finne alternative former for inndekning inntil all pengebruk har 100 prosent inndekning.

På kort kan det la seg gjøre å bruke mer penger enn man får inn i en periode, men da må underdekningen enten dekkes av avsatte/oppsparte midler eller via lån fra andre. På lengre sikt vil dette imidlertid ikke fungere fordi oppsparte midler blir oppbrukt eller lånegivere nekter å gi mer lån. Dersom man har manglende budsjettdekning, vil man i realiteten «skyve regningen foran seg» ved at man må betale mer tilbake i avdrag og renter senere eller man må stramme inn og bruke mindre penger på flere poster i framtiden. Sistnevnte alternativer er generelt krevende å få til, og det er begrenset hvor mye det lar seg gjøre å stramme inn i framtidige perioder grunnet for høy pengebruk i tidligere budsjettperioder.

Realisme

Realisme er følgelig et svært sentralt budsjetteringsprinsipp. Estimater av både inntekter og utgifter må være basert på beste estimat, det vil si det mest påregnelige. Det er nemlig lett å være for optimistisk med tanke hvor høye inntektene kan bli eller hvor mye det lar seg gjøre å kutte i noen utgiftsposter eller hvor mye det er mulig å effektivisere driften, hvilket frigir midler som kan brukes på andre områder.

Fullstendighetsprinsippet

Fullstendighetsprinsippet står også veldig sentralt i budsjetteringen, nemlig kravet om at alle inntekter og ikke minst, alle utgifter (eventuelt andre former for ressursbruk), må være inkludert i en budsjettoversikt. En fullstendig og samlet oversikt er helt nødvendig for å ha kontroll med økonomien.

Budsjettrevidering

Budsjettrevidering er også svært viktig å foreta med jevnlige mellomrom. Det kan ha dukket opp nye budsjettposter eller ny informasjon som innebærer at budsjettet som opprinnelig ble utarbeidet ikke lenger er realistisk. Da må det vurderes hvordan budsjettet eventuelt kan revideres. Dette skal ikke forstås som at det skal være fritt fram til å bruke mer penger på noen områder, men det kan være helt nødvendig å omprioritere innenfor den totale budsjettrammen. Dette vil kunne være krevende, særlig dersom pengebruken allerede har kommet langt av gårde, men det kan være noen budsjettområder hvor det ikke var like stort behov som opprinnelig antatt eller hvor aktiviteten har blitt forsinket eller kansellert.

Virksomhetsbudsjett

I det moderne organisasjonslivet spiller budsjettet en viktig rolle i mange virksomheter i privat sektor. Budsjettering er som regel obligatorisk i offentlig sektor og en selvfølge også i mange ideelle organisasjoner. Budsjettet er først og fremst et hjelpemiddel for ledelsen når den skal stille opp bedriftens mål, og når den skal trekke opp de retningslinjer som må følges om målet skal nås.

Budsjett er videre et nødvendig hjelpemiddel for å kunne føre kontroll med bedriftens perioderesultater, med kostnadsforbruket, salgsinnsatsen og så videre.

Budsjett er nødvendig for å følge opp bedriftens likviditet og for å vurdere risikoen ved investeringer og deres lønnsomhet.

Budsjettets verdi ligger ikke så mye i at bedriften alltid klarer å nå budsjettets mål, som i at man gjør seg opp en mening om den kommende virksomhetsperioden som helhet, slik at ledelsen får det nødvendige informasjonsgrunnlaget til å fatte beslutninger.

Budsjettet må stadig korrigeres under hensyn til den utvikling som finner sted og nye situasjoner som oppstår. Budsjettet stiller klare forventninger til den enkelte, og det er derfor behov for en god budsjettprosess, slik at alle (mellomlederne) som kan påvirke de faktorer som budsjettet omfatter, får anledning til å være med på å utforme budsjettet eller premissene som budsjettet legger til grunn.

Typer

En moderne bedrift må arbeide med flere budsjetter, hvorav følgende står sentralt:

  • Resultatbudsjett eller driftsbudsjett omfatter periodens salgsinntekter, andre driftsinntekter variable kostnader og andre faste kostnader.
  • Likviditetsbudsjettet omfatter alle inn- og utbetalinger i perioden. Viser denne oppstillingen at man ikke har, eller ikke kan skaffe penger til gjennomføringen av det oppstilte resultatbudsjettet, må budsjettene omarbeides.
  • Investeringsbudsjett omfatter alle planlagte investeringer og hvordan disse er planlagt finansiert, inkludert gjennom salg av andre eiendeler.

Det vil også være behov for å sette opp budsjett i ulike prosjekter, avdelinger m.m.

Husholdningsbudsjett

Siden lønnstakere ofte får utbetalt sin lønn månedlig, så vil månedlig budsjettering være et naturlig utgangspunkt for dem. For mange vil det imidlertid også være nyttig å dekomponere det til ukentlig budsjett. For eksempel, hvor mye kan husholdningen i snitt bruke på mat og andre klassiske husholdningsartikler per uke? Har de ikke kontroll på det vil det være fort gjort å handle for mye i perioden rett etter at en har mottatt månedslønn, så sitter man igjen med for lite penger til å handle for den siste uken før det kommer ny lønnsutbetaling. Budsjettering per uke kan være disiplinerende for hva man velger å kjøpe, alt ut fra at noen merkevarer er dyrere enn andre, til at noen produkter er det unødvendig å kjøpe i det hele tatt eller en kan kjøpe mindre av disse varene. Uten budsjettering, et bevisst økonomifokus og en plan for handleturen er det lett å handle på impuls, hvilket ofte resulterer i for mye kjøp av usunne eller dyre produkter og gir for lite penger til andre sentrale, men litt kjedeligere husholdningsprodukter.

Husholdninger trenger imidlertid også å innta et årsperspektiv i budsjetteringen. Dette er nødvendig for å fange opp hendelser og transaksjoner som gir inntekter eller utgifter, for eksempel 1-2 ganger i løpet av et år, som det må planlegges for. Det kan være snakk om større regninger som kommer en gang i året eller en ferietur som skal gjennomføres i april eller på et annet tidspunkt, hvor er nødvendig å planlegge for den økte pengebruken i en kort periode. Dette kan gjøres gjennom månedlige avsetninger som bygger opp et beløp av tilstrekkelig størrelse til å dekke den ekstraordinære utgiften. Det er også anbefalt å gjøre noen andre avsetninger for å ha noen penger satt til side for langsiktig sparing eller for å dekke uforutsette utgifter.

Rent praktisk vil det være hensiktsmessig å opprette flere ulike bankkontoer hvor penger til ulike formål settes inn. Da er det lettere å holde oversikt, ha bedre disiplin og dermed unngå at penger planlagt til bestemte formål «går inn i det store sluket».

SIFOs referansebudsjett

SIFOs referansebudsjett utarbeides av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Oslomet – storbyuniversitetet. Det er et enkelt budsjettmessig planleggingsverktøy for husholdninger. Budsjettet forteller hva det er vanlig/realistisk å måtte bruke på ulike utgiftsposter i husholdningen. Et slikt referansebudsjett kan være svært nyttig for mange for å vite hvor mye de realistisk må forvente å bruke over tid på ulike utgiftsområder. Dette kan hjelpe husholdningen til å unngå å undervurdere noen utgiftsområder når de planlegger sin økonomi. Når et par får sitt første barn vil det dukke opp en del nye utgiftsområder, så vel som økte utgifter på eksisterende områder. Et referansebudsjett kan derfor hjelpe slike par til å lykkes bedre med planleggingen og potensielt indikere hvordan de må endre på sine vaner for å få pengene til å strekke til når familien utvides. På den andre siden kan referansebudsjettet være nyttig for å vise noen at de kanskje bruker uforholdsmessig mye penger på noen områder og dermed kan ha et potensial for å være mer effektive eller sparsommelige på noen områder.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg