Atomvolum, volumet av ett mol av et gitt grunnstoff. Det fås i cm3/mol ved å dividere grunnstoffets relative atommasse uttrykt i g/mol med grunnstoffets densitet i g/cm3. Det atomvolum som bestemmes på denne måten, er ikke et virkelig uttrykk for selve atomets rombehov, men et relativt sammenligningsgrunnlag for størrelsen av enkelte atomer.