Stephen Langton var en engelsk teolog og geistlig. Pave Innocens 3 utpekte ham til erkebiskop av Canterbury 1207, da det ble strid mellom kongen og domkapitlet om valg av erkebiskop der, men Johan uten land nektet å godkjenne pavens avgjørelse og ga seg først 1213, da Innocens truet med korstog mot ham. Da Langton hadde overtatt erkebispestolen i Canterbury, sluttet han seg til de engelske stormenn som gjorde opprør mot kongen og krevde en håndfestning; i 1215 måtte Johan underskrive Magna Carta. Langton prøvde senere å mildne motsetningen mellom konge og stormenn, og kom i konflikt med paven, som nå støttet kongen. En tid var Langton suspendert, men fra 1218 ledet han atter kirken i England. Langton er ellers kjent for sine bibelkommentarer og for at han innførte Bibelens (Vulgatas) kapittelinndeling.