Dette kalles gjerne pater est-regelen, og innebærer at ektemannen rettslig sett blir far til de barn som hans hustru føder. Regelen er lagt til grunn i norsk rett, i barneloven 8. april 1981 § 3. Ektemannens farskap kan oppheves ved dom – sak om hans farskap kan reises både av barnet, moren, ektemannen selv eller en tredjemann som mener at han er barnets far. Se farskap.