Kristian Østberg, født i Grue, norsk jurist. Cand.jur 1905. Fra 1918 dosent i rettslære og nasjonaløkonomi ved Norges landbrukshøgskole, fra 1919 også lærer i samfunnskunnskap ved Krigsskolen. Østbergs vitenskapelige arbeid er først og fremst knyttet til sedvanerettsregler i landbruket, og samlet i serien Norsk bonderet(t) 1–12 (1914–39); det første bindet, Av kreaturbrukets rets- og sedvaneregler, er hans doktoravhandling. Verket har særlig verdi som fremstilling av bruk og sedvaner i bondeyrket før industrialiseringen.