Jayadeva, indisk forfatter, skrev diktsyklusen Gitagovinda.