Delingsdalen, naturreservat med gammelskog i Oppegård kommune. Delingsdalen er dekket av barskog med rike skogtyper som lågurtgranskog, høgstaudegranskog og rik sumpskog.