Vitrinitt, omdanningsprodukt av vedmateriale som utgjør en dominerende komponent i steinkull, og som dessuten finnes som finfordelte partikler i sedimenter. Omdanningen (innkullingen, se kull) skjer under påvirkning av jordvarmen og fører til gradvis økning i vitrinittens evne til å reflektere lys, fra under 0,5 til ca. 5 % refleksjon. Vitrinittrefleksjonsmåling er et sentralt hjelpemiddel i rutinemessige undersøkelser av jordvarmepåvirkningen i sedimenter i forbindelse med oljeleting.