Vannføring, det vannvolum som per tidsenhet passerer et tverrsnitt i et vassdrag eller strømmer gjennom f.eks. rørledninger eller luker i tilknytning til et vannkraftverk. Når ikke annet er angitt menes middelvannføringen ved utløpet. Vannføringen oppgis oftest som kubikkmeter per sekund (m³/s) eller liter per sekund (l/s). Se også artikkel om vannføringsmåling.