Tollvisitasjon, tollvesenets undersøkelse av gods eller person for å bringe på det rene om det medføres tollpliktige varer eller varer som er forbudt innført eller utført. Diplomatiske og konsulære tjenestemenn er fritatt for tollvisitasjon. Fra 1982 ble det for reisende innført et system med rødt og grønt felt i tollen ved en del fergeterminaler og flyplasser. Her kan man passere grønt felt hvis man ikke har noe å fortolle. Blir man tatt med tollpliktige varer når man går i grønt felt, fører dette til straffeansvar, og varene blir beslaglagt av tollvesenet.