Spenningsfall, alminnelig betegnelse på potensialfall langs en elektrisk ledning. Ifølge Ohms lov er spenningen (potensialforskjellen), U, mellom to punkter på ledningen lik strømstyrken (I) ganger resistansen (R) i ledningstykket, og det er vanlig å si at spenningsfallet (i volt) har denne verdi. Dette gjelder både for likestrøm, hvor en har ren ohmsk motstand, og vekselstrøm hvor en må regne med den reelle (absolutte) verdien av impedansen.