Slagskatt, slaggebyr, skatt som ble ilagt av staten til dekning av pregningsomkostningene ved mynt der det var fri utmynting. Ifølge den norske pengelov av 17. april 1875 var enhver berettiget til uten ufornødent opphold å få utmyntet gull i 10-kroner mot å erlegge 1/3 prosent og 20-kroner mot å erlegge 1/4 prosent av det utmyntede beløps verdi. Denne rett ble opphevet midlertidig i 1963 og er nå fullstendig uaktuell.