Sikt- og sakefallsrett, rett for adelen (og tidligere den romersk-katolske geistlighet) til på det offentliges vegne å påtale forbrytelser forøvd av tjenere eller på egne eiendommer, og helt eller delvis oppebære bøtene for forbrytelsen. Opphevet 1821.