Reguleringshøyde, reguleringsgrenser, vertikal avstand i vannivå mellom laveste regulerte vannstand (LRV) og høyeste regulerte vannstand (HRV) i reguleringsmagasiner. Vannet som befinner seg mellom disse to nivåene, magasinkapasiteten, kan utnyttes til kraftproduksjon.