Idealisert energikilde med en bestemt posisjon og uten noen utstrekning. På stor avstand kan lyskilder, f.eks. stjerner, oppfattes som punktkilder. Hvis lyset beveger seg radielt utover, følger det av prinsippet om energiens bevarelse at lysintensiteten avtar proporsjonalt med kvadratet av avstanden. Hvis man kjenner kildens lysstyrke, kan man da ut fra den observerte lysstyrken beregne avstanden til lyskilden.