Protium, hydrogenisotopen med massetall 1. Symbol \(\ce{^1_1H}\). Den utgjør 99,9844 % av naturlig hydrogen. Se også hydrogen, deuterium og tritium.