En miksotrof innsjø har rikelig tilførsel av både humusstoffer og næringssalter. De fleste miksotrofe innsjøer er trolig opprinnelige naturlige dystrofe innsøer, som er utsatt for påtvunget eutrofiering fra menneskelige aktiviteter i nedbørsfeltet.