Metallocener, bis-syklopentadienylmetaller, organisk-metalliske forbindelser med et metallatom i midten. Atomet gir forbindelsen dens navn, f.eks. ferrosen, rutenosen. Titanosendiklorid brukes som katalysator ved polymerisering av etylen og propylen, nikkelosen i dimerisering av etylen til butylen-2. Mange metallocener forventes å få stor betydning som katalysatorer for fremstilling av ulike polymerer (plaster).