Kolloidmineralogi, disiplin innen mineralogien som beskjeftiger seg med mineralpartikler av kolloidal størrelse, dvs. mindre enn omkring 0,001–0,0001 mm i diameter. Disse forekommer først og fremst i leirer (se leirmineraler). Kolloidale partikler vil ha fysiske egenskaper som er forskjellige fra dem stoffet har når det foreligger som store krystaller, f.eks. større overflateenergi og entropi. Årsaken til dette ligger hovedsakelig i det forhold at krystallgitteret langs overflaten av en krystall er av en annen art enn i krystallens indre. I en meget liten krystall vil overflateatomene utgjøre en stor prosent av det totale antall atomer. Leirers fysiske og mekaniske egenskaper beror i høy grad på innholdet av kolloidale partikler.