Investeringstjenester, omsetning og forvaltning av verdipapirer og andre finansielle instrumenter, tilrettelegging av aksjeemisjoner m.m., samt det å stille garanti for fulltegning av slike emisjoner. Investeringstjenester foretas av verdipapirforetak etter lov om verdipapirhandel og omfatter bl.a. det som tidligere ble regnet som fondsmegling.