Verdipapirforetak, foretak som yter investeringstjenester (ulike tjenester knyttet til utstedelse og omsetning av finansielle instrumenter). Verdipapirforetak er en av flere nye betegnelser som ble innført i verdipapirhandelloven av 19. juni 1997, for å få en terminologi som bedre avspeiler virksomheten som drives i de finansielle markedene. Verdipapirforetak tilsvarer i hovedsak det som tidligere ble betegnet som fondsmeglerforetak.