IOP, undervisningsplan tilrettelagt for en elev med spesielle forutsetninger og behov, og som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Den individuelle opplæringsplanen skal vise målene for og innholdet i opplæringen, og hvordan opplæringen skal drives. Før vedtak om spesialundervisning blir fattet, skal det foretas en sakkyndig vurdering av elevens behov av den pedagogisk-psykologiske tjenesten.