Gurtbue, tversgående, forsterkende bue i et hvelv. Kalles også transversalbue i motsetning til longitudinalbue (gratbue), som ligger i skjæringen mellom to hvelvkapper.