Grunnforskning, eksperimentell eller teoretisk virksomhet som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlaget for fenomener og observerbare fakta, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk, til forskjell fra anvendt forskning, som først og fremst er rettet mot praktiske mål eller praktisk bruk. Les mer om forskning.