Fylkesagronom, offentlig tjenestemann tilknyttet fylkesmannens landbruksavdeling. Fylkesagronomen har i første rekke forvaltningsoppgaver, men også ansvaret for konsulent- og rådgivningstjenesten overfor bøndene innen husdyrbruk, tekniske fag, jord- og plantekultur, smånæringer, økonomi og gartneri/hagebruk (fylkesgartner).