Folkerettslig retorsjon, betegner en stats uvennlige handling overfor en annen stat eller dennes borgere som følge av en uvennlig handling fra sistnevnte stats side, med det formål å bringe denne handling til opphør og evt. hindre gjentagelser. Som eksempler på retorsjon kan i denne sammenheng nevnes avbrytelse av diplomatisk eller konsulær forbindelse, innføring av spesielle innreise- o.a. restriksjoner, forhøyelse av tollsatser osv. En stats reaksjon på ulovlige handlinger med handlinger som i seg selv er ulovlige, kalles represalier.