Estere, et folk som hører til østersjø-finnenes gren av den finsk-ugriske språkgruppen. De fleste, i underkant av 1 million, bor i Estland.