Etter eldre sjørett kunne skipsføreren i nødstilfeller oppta lån til reisens fortsettelse eller ladningens bevaring eller viderebefordring ved å pantsette (forbodme) skip, frakt eller ladning. For sitt krav på tilbakebetaling og på renter (premie) kunne långiveren bare holde seg til de forbodmede verdier ved reisens avslutning, men i disse verdier fikk han til gjengjeld sjøpant. Bodmeri-instituttet tapte sin betydning etter hvert som de bedrede kommunikasjoner og et mer utviklet bankvesen og forsikringsvesen muliggjorde finansiering på rimelige vilkår. Sjøfartsloven av 1893 gav regler om bodmeri i 6. kapittel, som imidlertid ble opphevet som foreldet 1929.