AMO, et av virkemidlene i arbeidsmarkedspolitikken; avholdt første gang 1958–59. Formålet er å kvalifisere arbeidssøkere til ledige jobber, og hindre utstøting av arbeidstakere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Målgrupper er yrkeshemmede og ordinære arbeidssøkere med behov for kvalifisering, og blant disse er langtidsledige, arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn, ungdom og yrkeshemmede prioritert. Arbeidstakere i en usikker sysselsettingssituasjon som har behov for kvalifisering, kan også tilbys arbeidsmarkedskurs. Kursene er korte og yrkesrettede og gjennomføres innen et bredt spekter av fag-/kursområder. Kurs innen yrkesfag er inndelt i moduler og underlagt gjeldende læreplaner for videregående opplæring. Slike kurs gir formell kompetanse i forhold til gjennomførte moduler. Innkjøp av kurs skjer etter forskrift om offentlige anskaffelser på grunnlag av etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og arbeidssøkeres behov.