Olga Scheinpflugová Čapek, se Olga Scheinpflugová.