EGR, fork. fra eng. Exhaust Gas Recirculation, system i forbrenningsmotorer som sender en nøyaktig regulert mengde eksos tilbake til motorens luftinntak. Hensikten er å redusere oksygenkonsentrasjonen i forbrenningsluften, for på den måten å kontrollere intensiteten i forbrenningen slik at temperaturen ikke blir for høy. Slik kan man redusere dannelsen av nitrøse gasser (NOx) som dannes ved høye temperaturer. Systemet brukes både på bensin og dieselmotorer.