Daniel Bell, amerikansk sosiolog, professor ved Harvard University fra 1969; har stått sentralt i samfunnsvitenskapelig debatt om utviklingstendenser i det moderne samfunn. I boken The End of Ideology (1960) hevdet han en omdiskutert tese om at de klassiske ideologiers tid snart ville være over, i og med at det yrkesmessige grunnlaget for tradisjonell klasseinndeling gradvis ble borte i de mest utviklede samfunn. I The Coming of Post-Industrial Society (1973) gav han uttrykk for tro på et fremtidssamfunn med færre sosiale konflikter. Denne optimismen er ikke på samme måte til stede i The Cultural Contradictions of Capitalism (1976), der Bell fremhever indre spenninger mellom teknisk økonomisk effektivitet, likhetsidealer for sosial velferd og idealer for individuell utfoldelse.