Øvrighet, tidligere brukt betegnelse for embets- og tjenestemenn som utøvde offentlig myndighet overfor borgerne, særlig amtmenn (fylkesmenn), sorenskrivere, fogder og politimestere; brukes nå mest om politiet.