Veksel, jegeruttrykk for vandringsveier viltet benytter til og fra beiteplasser osv.