Skoleutvalg, styringsorgan for en videregående skole; består av representanter for de ansatte og fylkeskommunen, rektor og to elevrepresentanter valgt av elevrådet. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Fylkeskommunen kan oppnevne skoleutvalget som styre ved skolen, eller den kan oppnevne et annet styre, som da skal ha minst to elevrepresentanter.