Seksagesimal sirkeldeling, sirkeldeling i 360 enheter, benevnt som grader, symbol °, der 1° = 60' (bueminutter) og 1'= 60” (buesekunder). Benyttes oftest i astronomien, geodesien og for navigasjon. Se også gon, som benyttes i landmåling.