Preseptorisk, bindende, ufravikelig, brukt om lovbestemmelser og andre rettsregler som ikke kan fravikes ved sedvane, kutyme, avtale mellom partene m.m. Motsatt deklaratorisk. Noen ganger inneholder en lov en uttrykkelig bestemmelse om at den er preseptorisk. Ofte kan en lov være delvis preseptorisk. Et eksempel er forbrukerkjøpsloven av 2002, som er preseptorisk på den måten at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper (se lovens § 3).