Nivasjon, langsom erosjonsprosess knyttet til snøfonner. Smeltevann fra fonna trenger ned i bakken, fryser og sprenger løs fragmenter som transporteres bort av snøen og smeltevannet fra snøen. Nivasjon er en erosjonsprosess som vanligvis foregår i høyfjellet. Se for øvrig iserosjon.