Naturlig dødelighet, begrep som beskriver hvor stor avgang av individer det har vært fra en periode til en annen på grunn av naturlige årsaker, slik som tilgang på mat, sykdom, klimatiske variasjoner og predasjon. Begrepet blir brukt for å skille mellom annen dødelighet som skyldes menneskelig aktivitet, som forurensning, fangst, avskytning, urbanisering og vannkraftutbygging.