Maksimalpris er prisen som det er forbudt å overskride. Maksimalprisen kan fastsettes av myndighetene som et ledd i prisregulering. Under og i de første årene etter andre verdenskrig ble maksimalpris benyttet i meget stor utstrekning. Prisregulering av denne art er senere avviklet. Hjemmel for å fastsette maksimalpriser finnes i pristiltaksloven av 11. juni 1993.