Innlandsfiskenemnd, nemnd oppnevnt av kommunen for å forestå fiskeforvaltningen. Kommunene kan selv avgjøre om det skal oppnevnes en egen nemnd for innlandsfisket eller om det skal legges under en annen kommunal nemnd.