Haya er en betegnelse på to folkegrupper i Øst-Afrika, hima og iru.